Termes i condicions de venda

Els presents termes i condicions de venda mitjançant la nostra pàgina web són aplicables a tots els casals esportius, campus, extraescolars i activitats esportives en general, que promocionem des de la nostra pàgina web: www.jespe.org

La reserva només serà vàlida si la inscripció està totalment completada, amb el pagament de l'import total corresponent amb les dates contractades. 

És responsabilitat de la persona contractant, la veracitat de les dades introduïdes en el moment de la inscripció, així com les conseqüències legals en què poden derivar.

Els preus inclouen els serveis i activitats contemplades en les programacions d'activitats, assegurances obligatòries, de responsabilitat civil i d'accident. Els preus no inclouen: qualsevol servei no indicat en les programacions de les activitats.

Anul·lacions

En cas d'anul·lació de l'activitat per causes externes i/o de força major:Es retornarà la totalitat de l'import, sempre que l'activitat encara no s'hagi iniciat. Un cop iniciada l'activitat, es retornarà la part proporcional de l'import abonat corresponent a les setmanes NO iniciades.

En cas de l'anul·lació de la contractació del servei per part del client: Abans de l'inici de l'activitat i amb la deguda justificació, es farà la corresponent devolució de la totalitat de l'import abonat. Si aquesta anul·lació es realitza un cop iniciada l'activitat, es farà la devolució de les setmanes NO iniciades.

En les activitats amb pernoctació i/o amb activitats externes contractades, la devolució es farà de l'import menys el percentatge que correspongui d'aquests pagaments realitzats en concepte de bestretes o reserva d'activitats.

 

Amb el suport de
Col·laboradors
Serveis Mèdics Penedès
Contacte
938 17 37 36
jespe@jespe.org
Carrer de Moret, 62
08720, Vilafranca del Penedès
Barcelona, Espanya
Veure Mapa