- Les entitats participants en els JEEC, d’acord amb la normativa dels Jocs, seran centres d’ensenyament, AMPA, clubs, associacions esportives, escoles esportives municipals (que depenguin dels ajuntaments) i d’altres entitats constituïdes legalment.

- Un esportista podrà participar en tots els esports de conjunt o individuals que desitgi, però no podrà participar en els JEEC representant dues entitats diferents en la mateixa disciplina esportiva. Tampoc podrà canviar d’entitat una vegada iniciada la competició, excepte per motius molt raonables.


- Tots aquells equips que, per motius justificats, vulguin incloure jugadors/es de categoria superior, hauran d’informar a l’organització i especificar els motius de la seva demanda, i aquesta prendrà decisió al respecte. En el cas de les fases territorials i nacionals ens regirem per la normativa específica que sortirà publicada a la pàgina de l’UCEC. Per exemple els nois no podran participar en les finals territorials i nacionals en categoria femení.

- En esports individuals només es podrà participar en una categoria.

La resta de condicions, explicacions i d'altres ho podreu trobar properament a l'apartat NORMATIVA DEL CONSELL ESPORTIU , on hi trobareu un pdf on queda recollit tots els temes del nostre Consell Esportiu.