Grups d’1 a 4 participants.

Preus per grup:

Grup de 4 – 11€ sessió per participant.
Grup de 3 – 14€ sessió per participant.
Grup de 2 – 17 € sessió per participant.
Individual – 30€ sessió per participant.

“Cada primera setmana de mes es girarà un rebut corresponent a les sessions efectuades el mes anterior. Per exemple: Si durant el mes de novembre un grup de 4 ha realitzat 4 sessions, es girarà un rebut de 44€ a cada participant durant la primera setmana de desembre. 

L’absència (encara que sigui justificada) en alguna d’aquestes sessions, no serà descomptada.

La baixa del servei d’un membre del grup canviarà el cost per sessió de la resta, seguint els preus establerts en la taula de “preus per grup”.”

Dades participant
Mida de pujada màxima: 16.00 MB
Mida de pujada màxima: 16.00 MB
Tria la teva opció
Mètode de pagament

Domiciliació bancària

Per tal de poder efectuar el pagament de les quotes corresponents de l'activitat seleccionada, cal acceptar l'autorització corresponent.

Creditor: JESPE - Consell Esportiu de l'Alt Penedès
Deutor: Dades pare, mare o tutor

Mitjançant la signatura d'aquesta ordre de domiciliació, el deutor autoritza (A) a el creditor a enviar instruccions a l'entitat del deutor per carregar el seu compte i (B) a l'entitat per a efectuar els càrrecs al seu compte seguint les instruccions del creditor.

Afegir el compte IBAN, en majúscules i sense espais en blanc

Les quotes seran carregades mensualment al compte corrent entre els dies 1 i 15 de cada mes a l'ús del servei. L’acumulació de un rebut impagat serà motiu d’expulsió del servei corresponent. Els càrrecs bancaris que es derivin de la devolució de rebuts impagats aniran a càrrec de les famílies.

Per l'ús de la imatge personal amb finalitat de preparar les orles i altres activitats del casal, incloent videos i fotografies.
Com a pare/mare/tutor/a legal, declaro que el meu fill/a/alumne/a: No ha tingut simptomatologia compatible amb la COVID-19 (febre, tos, dificultat respiratòria, malestar, diarrea...) en els darrers 14 dies o amb qualsevol altre quadre infecciós en les darreres 48 hores. - No ha conviscut o tingut contacte estret amb un positiu confirmat o simptomatologia compatible ens els darrers 14 dies. Si el teu fill/a pateix patologies prèvies de base, caldrà que sigui visitat/da pels serveis mèdics de manera individual i aquests en valorin la idoneïtat de participar en el Casal. En aquest cas, s’haurà d’adjuntar a la inscripció el certificat mèdic conforme el nen/a és apte per a realitzar el Casal d’Estiu. Accepto aquest document conforme he estat informat/da de les condicions en les quals es desenvoluparà el Casal i n’accepto la responsabilitat que em pertoca.