Dades de l'infant
Mida de pujada màxima: 16.00 MB
Mida de pujada màxima: 16.00 MB
Tria la teva opció
Escull les activitats que vols realitzar.
Dades pare, mare o tutor
Mètode de pagament

Domiciliació bancària

Per tal de poder efectuar el pagament de les quotes corresponents de l'activitat seleccionada, cal acceptar l'autorització corresponent.

Creditor: JESPE - Consell Esportiu de l'Alt Penedès
Deutor: Dades pare, mare o tutor

Mitjançant la signatura d'aquesta ordre de domiciliació, el deutor autoritza (A) a el creditor a enviar instruccions a l'entitat del deutor per carregar el seu compte i (B) a l'entitat per a efectuar els càrrecs al seu compte seguint les instruccions del creditor.

Afegir el compte IBAN, en majúscules i sense espais en blanc

Les quotes seran carregades mensualment al compte corrent entre els dies 1 i 15 de cada mes a l'ús del servei. L’acumulació de més de dos rebuts impagats serà motiu d’expulsió del servei corresponent. Els càrrecs bancaris que es derivin de la devolució de rebuts impagats aniran a càrrec de les famílies.

Per l'ús de la imatge personal amb finalitat de preparar les orles i altres activitats del casal, incloent videos i fotografies.
Com a pare/mare/tutor/a legal, declaro que el meu fill/a/alumne/a: No ha tingut simptomatologia compatible amb la COVID-19 (febre, tos, dificultat respiratòria, malestar, diarrea...) en els darrers 14 dies o amb qualsevol altre quadre infecciós en les darreres 48 hores. - No ha conviscut o tingut contacte estret amb un positiu confirmat o simptomatologia compatible ens els darrers 14 dies. Si el teu fill/a pateix patologies prèvies de base, caldrà que sigui visitat/da pels serveis mèdics de manera individual i aquests en valorin la idoneïtat de participar en el Casal. En aquest cas, s’haurà d’adjuntar a la inscripció el certificat mèdic conforme el nen/a és apte per a realitzar el Casal d’Estiu. Accepto aquest document conforme he estat informat/da de les condicions en les quals es desenvoluparà el Casal i n’accepto la responsabilitat que em pertoca.